Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

 

Câu điều kiện loại 3 còn có thể được gọi là câu điều kiện quá khứ không thật.

Cấu trúc này được dùng khi ta muốn đặt một giả thiết ngược lại với điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

* Công thức câu điều kiện loại 3:

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì quá khứ hoàn thành + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WOULD/COULD HAVE + PP.

– Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 3, mệnh đề IF dùng thì quá khứ hoàn thành, mệnh đề chính dùng công thức WOULD hoặc COULD + HAVE + PP.

* Lưu ý:

– PP là dạng quá khứ hoàn thành của động từ. Ở động từ bất quy tắc, đó chính là cột thứ 3 trong bảng động từ bất quy tắc. Ở động từ có quy tắc, đó chính là động từ nguyên mẫu thêm ED.

–  Bổ ngữ có thể không có, tùyý nghĩa của câu.

– Chủ ngử 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau.

– Mệnh đề IF có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính.

You can leave a response.