học ngữ pháp tiếng anh


NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI TRƯỚC TO INFINITIVE (VERB + TO INFINITIVE)

NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI TRƯỚC TO INFINITIVE (VERB + TO INFINITIVE)   Trong tiếng Việt, trong cùng một câu, ta có thể đặt hai động từ liền kề nhau, ví dụ như: TÔI THÍCH HỌC NGOẠI NGỮ nhưng trong tiếng Anh ta hầu như không bao giờ được đặt hai động từ liền kề nhau […]

NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI TRƯỚC ĐỘNG TỪ THÊM ING. (VERB + GERUND)

NHỮNG ĐỘNG TỪ ĐI TRƯỚC ĐỘNG TỪ THÊM ING. (VERB + GERUND) Trong tiếng Việt, trong cùng một câu, ta có thể đặt hai động từ liền kề nhau, ví dụ như: TÔI THÍCH HỌC NGOẠI NGỮ nhưng trong tiếng Anh ta hầu như không bao giờ được đặt hai động từ liền kề nhau […]

Cách dùng từ ENOUGH – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 08

Cách dùng từ ENOUGH – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 08 Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách […]

Cách dùng từ AS – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 07

Cách dùng từ AS – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 07   Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét […]

Cách dùng từ LIKE – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 06

Cách dùng từ LIKE – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 06   Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét […]

Cách dùng NEITHER – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 05

Cách dùng NEITHER – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 05 Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng […]

Cách dùng EITHER – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 04

Cách dùng EITHER – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 04 Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng […]

Cách dùng ALSO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 03

Cách dùng ALSO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 03 Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng […]

Cách dùng SO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 02

Cách dùng SO – Các từ thuộc về ngữ pháp thường gặp 02 Trong ngữ pháp tiếng Anh có vài từ thuộc về ngữ pháp không khó dùng nhưng nhiều người vẫn hay dùng sai, như: TOO, ALSO, SO, SO THAT, SO…THAT, EITHER, NEITHER, AS, LIKE, ENOUGH… Trong bài này, ta xem xét cách dùng […]

100 Phrasal Verb Quan Trọng

100 Phrasal Verb Quan Trọng   Một Phrasal Verb là kết hợp của một động từ rất cơ bản đi kèm với một hoặc hai giới từ. Nghĩa của Phrasal Verb rất khó đoán dựa vào nghĩa của động từ và giới từ tạo thành nó. (Ví dụ: LOOK là NHÌN, AFTER là SAU nhưng […]