sợ rằng I’m afraid he can’t come tonight. (Tôi e rằng tối nay anh ấy không đến được). I’m afraid it’s too late. (Tôi e rằng đã quá trễ rồi). other : khác I don’t want to have these books. I want want


Present continuous tense (Hiện tại tiếp diễn)

Present continuous tense (Hiện tại tiếp diễn) Thì Present Continuous là thì hiện tại tiếp diễn, nó được dùng để chỉ sự việc đang tiếp diễn trong hiện tại.   Cách thành lập Present Continuous:   To be + Verb -ing   Có nghĩa là trong câu luôn có động từ to be được chia […]