Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân

Đại từ tân ngữ, đại từ phản thân

 

Đại từ tân ngữ cũng là đại từ nhân xưng nhưng chúng không được làm chủ ngữ mà chỉ được làm tân ngữ hay bổ ngữ. Đại từ phản thân là đại từ đặc biệt phải dùng khi chủ ngữ và bổ ngữ là một.

Đại từ tân ngữ

Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ 
I
 ME
  YOU   YOU
 WE  US
 THEY  THEM
 HE  HIM
 SHE  HER
 IT  IT

 

* Thí dụ:

+ YOU KNOW ME. = Anh biết tôi. (YOU là chủ ngữ, ME là tân ngữ)

+ I DISLIKE HIM = Tôi không thích anh ta.

+ I LOVE HER = Tôi yêu cô ấy

Đại từ phản thân

Đại từ chủ ngữ Đại từ phản thân 
 I  MYSELF
 WE  OURSELVES
 YOU (số ít)  YOURSELF
 YOU (số nhiều)  YOURSELVES
 THEY  THEMSELVES
 HE  HIMSELF
 SHE  HERSELF
 IT  ITSELF

* Thí dụ:

– I’LL DO IT MYSELF. = Tôi sẽ tự mình làm

– I CUT MYSELF WHEN I SHAVED THIS MORNING. = Tôi tự làm trầy da mặt mình khi cạo râu sáng nay.

– THAT MAN IS TALKING TO HIMSELF. IS HE INSANE? = Người đàn ông đó đang tự nói chuyện một mình. Ông ta có bị tâm thân không?

– HE SHOT HIMSELF. = Anh ấy tự bắn mình (để tự vẫn). 

You can leave a response.