Gia sư tiếng anh » Học từ vựng tiếng anh

Do you like school?

Do you like school?(Bạn có thích trường học không?)

Mô tả:

XEM BÀI DỊCH

“Dialogue 6″”Do you like school?”

“Yes, I do”

“What do you study?”

“I study business”

“Do you like business?”

“Yes, of course”

“What do you like about it?”

“I like the money”

“And do you like homework?”

“No”

“Where do you live? ”

“I live in Los      Angeles”

“Where do you live? ”

“We live on First      Street”

“Where do they live? ”

“They live on Pine      Avenue ”

“Where does he live? ”

“He lives in Tokyo”

“Where does she live? ”

“She lives in England”

“Do you live in Los      Angeles? ”

“Yes, I do”

“Do you live on Main Street? ”

“No, we don’t”

“Do they live on Pine Avenue? ”

“Yes, they do”

“Does she live in Australia?    ”

“No, she doesn’t ”

“Does he live in Tokyo?”

“Yes, he does”

”    Hội thoại 6″;”Bạn    thích đi học không?”;

“Tôi    có”;

“Bạn    học ngành gi?”;

“Tôi    học thương mại”;

“Bạn    có thích kinh doanh không?”;

“Dĩ    nhiên là có”;

“Bạn    thích điều gì trong kinh doanh?”;

“Tôi    thích tiền”;

“Và    bạn cũng thích bài tập về nhà chứ?”;

“Không”;

“Bạn    sống ở đâu?”;

“Tôi sống ở Los    Angeles”;

“Các bạn sống ở đâu?”;

“Chúng    tôi sống ở First       Street”;

“Họ    sống ở đâu?”;

“Họ    sống ở đại lộ Pine”;

“Anh    ta sống ở đâu?”;

“Anh    ta sống ở Tokyo”;

“Cô    ấy sống ở đâu?”;

“Cô    ấy sống ở nước Anh”;

“Bạn    sống ở Los Angeles    phải không?”;

“Đúng    vậy”;

“Bạn    sống ở Main       Street phải không?”;

“Không    phải”;

“Họ    sống ở đại lộ Pine phải không?”;

“Đúng    vậy”;

“Cô    ấy sống ở Úc phải không?”;

“Không    phải”;

“Anh    ấy sống ở Tokyo    phải không?”;

“Đúng    vậy”;

You can leave a response.