Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

[Giasudhsphn.com] trung tâm gia sư đại học sư phạm hà nội giới thiệu bài học – Grammar In Use

(*Grammar in use* )

Unit 1. Present continuous

Unit 2: Present simple

Unit 3. Present continuous and present simple (1)

Unit 4. Present continuous and present simple (2)

Unit 5. Past simple

Unit 6. Past continuous

Unit 7. Present perfect (1)

Unit 8. Present perfect (2)

Unit 9. Present perfect continuous

Unit 10. Present perfect continuous and simple

Unit 11. How long have you been ?

Unit 12 When? How long? For and Since

Unit 13. Present perfect and past (1)

Unit 14. Present perfect and past (2)

Unit 15. Past perfect

Unit 16. Past Perfect continous

Unit 17. Have and have got

Unit 18. Use to (do)

Unit 19. Present tenses for the future

Unit 20. I am going to do

Unit 21. Will/shall (1)

Unit 22. Will/shall (2)

Unit 23. I will and I am going to do

Unit 24. Will be doing and will have done

Unit 25. When I do/When I have done. When and If

Unit 26. Can, could and be able to

Unit 27. Could do and could have done

Unit 28. Must and can’t

Unit 29. May and might (1)

Unit 30. May and might (2)

Unit 31. Must and have to

Unit 32. Must, musn’t, needn’t

Unit 33. Should (1)

Unit 34. Should (2)

Unit 35. Had better. It’s time …

Unit 36. Can/Could/Would you …?

Unit 37. If I do … and If I did…

Unit 38. If I knew… I wish I new

Unit 39. If I had known… I wish I had known

Unit 40. Would. I wish … would

Unit 41. Passive (1)

Unit 42. Passive (2)

Unit 43. Passive (3)

Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to

Unit 45. Have something done

Unit 46. Report Speech (1)

Unit 47. Reported Speech (2)

Unit 48. Question (1)

Unit 49. Question (2)

Unit 50. Auxiliary Verbs

You can leave a response.