Gia sư tiếng anh » Dạy kèm tiếng anh

Hello

Hello! (xin chào)

Mô tả:

XEM BÀI DỊCH

“Dialogue 7”
“Hello. Where do you live? ”
“I live in London.”
“Where do you live? ”
“I live in Birmingham.”
“Do you like it? ”
“Yes, it’s all right.”
“Do you like London?    ”
“Yes, but I don’t like the weather. ”
“Where do your parents live? ”
“They live in Oxford.    ”
“Oh! I used to live in Oxford.”
“I like it very much. ”
“Yes, I used to live there, too. ”
“It’s very beautiful. ”
“Where are you from? ”
“I’m from New      York. ”
“You’re from France.”
“He’s from Italy.”
“She’s from England.”
“We’re from India.”
“They’re from Japan.”
“Where are you from? ”
“I’m from New York.”
“Where is he from?”
“He’s from Italy.”
“Where are they from?”
“They’re from Japan.”
“Where’s Helen from?”
“She’s from England.”
“Are you from England? ”
“No, I’m from Spain.”
“Is she from America? ”
“Yes, she is.”
“Are they from China?”
“No, they’re from Japan.”
“Are you from India?”
“Yes, we are.”
”    Hội thoại 7″;
“Xin    chào, bạn sống ở đâu?”;
“Mình    sống ở London”;
“Bạn    sống ở đâu?”;
“Mình    sống ở Birmingham”;
“Bạn    có thích ở đó không?”;
“Uhm,    cũng ổn”;
“Bạn    có thích London    không?”;
“Có,    nhưng tôi không thích thời tiết ở đây”;
“Bố    mẹ bạn sống ở đâu?”;
“Họ    sống ở Oxford”;
“Ồ,    mình cũng từng sống ở Oxford.”;
“Mình    rất thích ở đó”;
“Mình    cũng đã từng ở đó”;
“Ở    đó rất đẹp”;
“Bạn    từ đâu đến?”;
“Tôi    đến từ New       York”;
“Bạn    đến từ Pháp”;
“Anh    ấy đến từ Ý”;
“Cô    ấy đến từ nước Anh”;
“Chúng    tôi đến từ Ấn Độ”;
“Họ    đến từ Nhật”;
“Bạn    từ đâu đến? “;
”    Tôi đến từ New York”;
“Anh    ấy đến từ đâu?”;
“Anh    ấy đến từ Ý”;
“Họ    từ đâu đến?”;
“Họ    đến từ Nhật”;
“Helen    từ đâu tới?”;
“Cô    ấy đến từ Anh”;
“Bạn    từ nước Anh tới phải không?”;
“Không,    tôi đến từ Tây Ban Nha”;
“Cô    ấy đến từ Mỹ phải không?”;
“Đúng    vậy”;
“Họ    từ Trung Quốc đến phải không?”;
“Không,    họ đến từ Nhật Bản”;
“Các    bạn đến từ Ấn Độ có phải không?”;
“Đúng,    chúng tôi đến từ Ấn Độ
You can leave a response.