Gia sư tiếng anh » Dạy kèm tiếng anh

Ordering food

Ordering food (gọi món ăn )

Mô tả:

XEM BÀI DỊCH

“Ordering food”
“Here is your coffee, Al”
“…And here your water”
“You guys have already ordered?”
“What do you like to have for
breakfast?”
“I usually like to have an omelet”
“That sounds good”
“I’ll have a cheese omelet”
“Ok. One omelet”
“Do you have pancakes?”
“Yes, how many would you like?”
“Three, please”
“And bacon”
“Three pancakes and bacon”
“Would you like toast?”
“Toast? Toast sounds good . Yes”
“…Three pieces of toast”
“Would you like anything else? ”
“Do you have any fresh fruit? ”
“Yes. Today we have fruit salad.”
“Ok. fruit salad and that’s all ”
“How about you Bob?”
“…What would you like to eat? ”
“I’d like hamburger and ice-cream”
“Excuse me?”
“I would like hamburger and ice-cream
,please”
“A hamburger and ice cream for
breakfast?”
“…Are you crazy?”
“No, I’m hungry”
“Ok. One hamburger ”
“What kind of ice cream do you want?”
“What kind of ice cream do you have?”
“We have chocolate, vanilla and
strawberry”
“Vanilla, please”
“Vanilla.Ok “
“Gọi    món”;
“Đây    là café của anh, Al”;
“Và    đây là nước của anh”;
“Vậy    là hai anh đã quyết định gọi món
gì    chưa?”;
“Cô    thích ăn gì cho bữa sáng?”;
“Tôi    thường thích ăn trứng tráng”;
“Ngon    đấy”;
“Tôi    muốn trứng tráng pho mát”;
“Ok,    một trứng tráng”;
“Ở    đây có bánh kếp không?”;
“Có,    anh muốn mấy cái?”;
“Cho    tôi 3 cái”;
“Và    thịt muối”;
“3    bánh kép và thịt muối”;
“Anh    có muốn bánh mỳ nướng không?”;
“Bánh    mỳ nướng à? Cũng ngon đấy”;
“Cho    tôi 3 miếng”;
“Anh    còn muốn gì nữa không?”;
“Ở    đây có hoa quả tươi không?”;
“Có    , hôm nay có rau trộn hoa quả”;
“Ok.    Rau trộn hoa quả , thế thôi”;
“Còn    anh thì sao Bob?”;
“Anh    muốn ăn gì nào?”;
“Tôi    muốn ham-bơ-gơ và kem”;
“Xin    lỗi”;
“Làm    ơn cho tôi ham-bơ-gơ và kem”;
“Ham-bơ-gơ    và kem cho bữa sáng
sao?”;
“Anh    điên à?”;
“Không,    tôi đói”;
“Ok    Một ham-bơ-gơ”;
“Anh    muốn kem loại nào?”;
“Ở    đây có những loại kem gì vậy?”;
“Chúng    tôi có kem sô-cô-la , vani và
dâu”;
“Cho    tôi kem vani”;
“Vani    .Ok”;
You can leave a response.