Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

Pronouns ( Đại từ)

Pronouns ( Đại từ)

I. Các loại đại từ

Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại:

 

1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

 

2. Đại từ sở hữu (possessive pronouns)

 

3. Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

 

4. Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns)

 

5. Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns)

 

6. Đại từ bất định (indefinite pronouns)

 

7. Đại từ quan hệ (relative pronouns)

 

8. Đại từ phân biệt (distributive pronouns)

 

II. Đại từ nhân xưng (Personal Pronouns)

 

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu trước hết về các đại từ nhân xưng.

 

Đại từ nhân xưng là những từ dùng để xưng hô khi nói chuyện với nhau. Trong tiếng Việt có nhiều đại từ và cách sử dụng chúng cũng rất phong phú. Nhưng trong tiếng Anh cũng như hầu hết các ngoại ngữ chỉ có một số các đại từ cơ bản.

 

Các đại từ nhân xưng (Personal Pronouns) được chia làm 3 ngôi:

 

Ngôi thứ nhất: dùng cho người nói tự xưng hô (tôi, chúng tôi,…)

 

Ngôi thứ hai: dùng để gọi người đang tiếp xúc với mình (anh, bạn, mày,…)

 

Ngôi thứ ba: dùng để chỉ một đối tượng khác ngoài hai đối tượng đang tiếp xúc với nhau (anh ta, bà ta, hắn, nó,…)

 

Mỗi ngôi lại được phân thành số ít và số nhiều.

 

Số ít để chỉ một đối tượng.

 

Số nhiều để chỉ nhiều đối tượng.

 

Các pronoun trong tiếng Anh bao gồm:

 

Ngôi I Ngôi II Ngôi III

 

Số ít I You He, She, It

 

Số nhiều We You They

 

I /ai/ : tôi, tao,…

 

You /ju/ : anh, bạn, các anh, các bạn.

 

Khi dùng ở số nhiều hay số ít đều viết là you.

 

He /hi/ : anh ta, ông ta, nó,…

 

She /Si/ : cô ta, bà ta, chị ta, nó,…

 

It /it/ : nó.

 

It thường chỉ dùng để chỉ đồ vật

 

We /wi/ : chúng tôi, chúng ta,…

 

They /Tei/ : họ, chúng nó,…

 

Các động từ trong câu luôn luôn phải phù hợp với các đại từ của nó. Cách sử dụng động từ cho hòa hợp với chủ từ gọi là chia động từ.

 

Trước hết ta tìm hiểu cách chia động từ TO BE.

 

TO BE (thì, là, ở)

 

I am

 

You are

 

He is

 

She is

 

It is

 

We are

 

They are

 

 

 

Như vậy ta thấy to be có ba biến thể : am, is và are.

 

Người ta cũng sử dụng cách viết tắt sau:

 

I am I’m

 

You are You’re

 

He is He’s

 

She is She’s

 

It is It’s

 

We are We’re

 

They are They’re

You can leave a response.