Gia sư tiếng anh » Học ngữ pháp tiếng anh

Tính từ sở hữu

Tính từ sở hữu

 

Một tính từ sở hữu là từ đứng trước danh từ để cho biết rằng danh từ đó là của ai. Để nhắc lại bài trước, trong bảng sau, ta sẽ có 3 cột: Đại từ nhân xưng, tính từ sở hữu tương ứng với từng đại từ nhân xưng và phiên âm quốc tế của tính từ nhân xưng đó:

 Đại từ nhân xưng Tính Từ Sở Hữu  Phiên Âm Quốc Tế 
 Tôi: I   MY: của tôi  /mai/
 Chúng tôi WE   OUR: của chúng tôi, của chúng ta  /’auə/
 Bạn: YOU   YOUR: của bạn  /jɔ:/
 Các bạn: YOU   YOUR: của các bạn  /jɔ:/
 Anh ấy: HE   HIS: của anhấy  /hiz/
 Cô ấy: SHE   HER: của côấy /hə:/
 Nó: IT   ITS: của nó   /its/
 Họ, chúng nó: THEY   THEIR: của họ, của chúng  /ðeə/

Thí dụ: “CAR” là “xe hơi”, “MY CAR” là “xe hơi của tôi”.

“HOUSE” là “nhà”, “HIS HOUSE” là “nhà của anh ấy .


You can leave a response.