Gia sư tiếng anh » Dạy kèm tiếng anh

Use to

Use to(Cách sử dụng “Use to” trong tiếng Anh)

Mô tả:

XEM BÀI DỊCH

“Whose bag is that? ”
“…Is it yours? ”
“No, it’s not mine. ”
“Is it hers? ”
“I don’t think so. ”
“…Maybe it’s theirs ”
“Yes, it’s ours ”
“Thank you ”
“I used to play basketball ”
“You used to eat ice creams ”
“He used to study English ”
“She used to go to school ”
“We used to work at the restaurant ”
“They used to live in New York ”
“Do you play basketball? ”
“I used to play basketball ”
“Do you work at the restaurant? ”
“We used to work at restaurant”
“Do they live in New      York? ”
“They used to live in New York ”
“Does he study English? ”
“He used to study English ”
“Does she go to school? ”
“She used to go to school “
“Kia là túi của ai?”;
“Có phải của bạn không?”;
“Không phải của tôi”;
“Có phải là của cô ấy không nhỉ?”;
“Tôi không nghĩ vậy”;
“Có thể là của họ “;
“Vâng, nó đúng là của chúng    tôi”;
“Cảm ơn”;
“Tôi từng chơi bóng rổ”;
“Bạn từng ăn kem”;
“Anh ấy từng học tiếng    Anh”;
“Cô ấy từng đi học”;
“Chúng tôi từng làm việc tại    nhà hàng”;
“Họ    từng sống ở New York”;
“Bạn    có chơi bóng rổ không?”;
“Tôi    từng chơi bóng rổ”;
“Các    bạn làm việc tại nhà hàng phải không?”;
“Chúng    tôi từng làm việc tại nhà hàng”;
“Họ    sống ở New York    phải không?”;
“Họ    từng sống ở New York”;
“Anh    ấy học tiếng Anh phải không?”;
“Anh    ấy từng học tiếng Anh”;
“Cô    ấy vẫn đi học phải không?”;
“Cô    ấy từng đi học”;
You can leave a response.