Gia sư tiếng anh » Dạy kèm tiếng anh

What are you going to do tomorrow?

What are you going to do tomorrow?(Bạn sẽ làm gì vào ngày mai?)

Mô tả:

XEM BÀI DỊCH

“What are you    going to do tomorrow?””I’m going to go play volleyball at the
beach.””Who are you going to go with?””I’m going to go with my friends from
the university”

“What are you    going to do tomorrow?”

“I’m going to stay home”

“Why are you going to stay home?”

“…why don’t you come with us?”

“I’m going to do some work”

“I will go home”

“You will come to school”

“He will play tennis”

“She will swim”

“John will run”

“Mary will go to work”

“We will sing”

“They will run”

“When will you come to school?”

“I’ll come to school tomorrow”

“When will he play tennis?”

“He’ll play tennis tonight”

“When will she swim?”

“She’ll swim next week”

“When will John run?”

“John’ll run this afternoon”

“When will Mary go to work? ”

“Mary’ll go to work next week”

“When will you sing?”

“We’ll sing Tuesday evening”

“When will they run?”

“They’ll run tomorrow.”

“Will you come to school?”

“No, I will not.”

“No, I won’t”

“Will he play tennis?”

“Yes, he will”

“Will she swim?”

“No, she will not.”

“No, she won’t”

“Will John run?”

“Yes, he will”

“Will Mary go to work?”

“No, she will not”

“No, she won’t”

“Will you sing?”

“Yes, we will”

“Will they run?”

“No, they will not.”

“No, they won’t”

“What will you do this morning?”

“I’ll go to school”

“What will he do tonight?”

“He’ll play tennis”

“What will she do next week?”

“She’ll swim”

“What will John do this afternoon?”

“John’ll run”

“What will Mary do next month?”

“Mary’ll go to work”

“What will you do Tuesday morning?”

“We’ll sing”

“What will they do tomorrow?”

“They’ll run”

“I like mountains”

“You like the beach”

“He like the forest”

“She likes flowers”

“They like rivers”

“Do you like mountains?”

“Yes, I do”

“Do they like mountains?”

“No, they don’t ”

“Does he like the beach?”

“No, he doesn’t”

“Does she like flowers?”

“Yes, she does”

“What kind of movies do you like?”

“I like action movies”

“What kind of movies does she like?”

“She likes scary movies”

“What kind of movies does he like?”

“He likes dramatic movies”

“What kind of movies does Jane like?”

“Jane likes fiction movies”

“What kind of food do you like?”

“I like Italian food”

“What kind of food does she like?”

“She likes spicy food”

“What kind of food does he like?”

“He likes Chinese food”

“What kind of food does Tom like?”

“He likes all kinds of food ”

“I like to eat bread and drink coffee”

“What do you like to do on the
weekends?”

“I like to play badminton and go
swimming”

“How do you like your eggs?”

“I like them boiled”

“How do they like to travel? ”

“They like to travel by train”

“Who does she like?”

“She likes Brad Pitt”

“Who do they like?”

“They like Madonna”

“Do you like Brad Pitt?”

“No”

“Do you like Madonna?”

“Of course”

“Do you like her?”

“Yes, I do”

“Do you like them?”

“Yes, I do, but I don’t like their dog”

 

“Does she like you?”

“Yes, she does”

“Does he like Susan?”

“Yes, he does”

“Bạn sẽ làm gì vào ngày    mai?”;
“Tôi    sẽ đi chơi bóng chuyển ở bài biển”;
“Bạn    đi cùng ai?”;”Tôi    đi cùng với bạn đại học của tôi”;
“Bạn sẽ làm gì vào ngày    mai”;”Tôi    sẽ ở nhà”;”Tại    sao bạn lại ở nhà?”;

“Sao    không đi cùng chúng tôi nhỉ”;

“Tôi    có một vài việc phải làm”;

“Tôi    sẽ về nhà”;

“Bạn    sẽ đến trường”;

“Anh ta sẽ chơi tennis”;

“Cô ấy sẽ đi bơi”;

“John    sẽ chạy”;

“Mary    sẽ đi làm”;

“Chúng    tôi sẽ hát”;

“Họ    sẽ chạy”;

“Khi    nào thì bạn đi học”;

“Ngày    mai tớ sẽ đi học”;

“Khi    nào anh ấy sẽ chơi tennis?”;

“Anh    ta sẽ chơi tối nay”;

“Khi    nào cô ấy đi bơi?”;

“Cô    ấy sẽ đi bơi vào tuần tới”;

“Khi    nào John sẽ chạy”;

“John    sẽ chạy vào chiều nay”;

“Khi    nào Mary đi làm?”;

“Mary    sẽ đi làm vào tuần tới”;

“Khi    nào bạn sẽ hát?”;

“Chúng    tôi hát vào tối thứ 3”;

“Khi    nào họ sẽ chạy”;

“Họ    sẽ chạy vào ngày mai”;

“Bạn    sẽ đi học chứ?”;

“Mình    không”;

“Mình    không”;

“Anh ta sẽ chơi tennis chứ?”;

“Có,    anh ta sẽ”;

“Cô    ấy sẽ bơi chứ?”;

”    Cô ấy không”;

“Cô    ấy không”;

“John    sẽ chạy chứ?”;

”    Anh ấy có”;

“Mary    sẽ đi làm chứ?”;

“Cô    ấy không”;

“Cô    ấy không”;

“Các    bạn sẽ hát chứ?”;

“Chúng    tôi sẽ hát”;

“Họ    sẽ chạy chứ?”;

“Họ    không”;

“Họ    không”;

“Bạn    sẽ làm gì vào sáng nay?”;

“Tôi    sẽ đi học”;

“Anh    ta sẽ làm gì vào tối nay?”;

“Anh    ta chơi tennis”;

“Cô    ấy sẽ làm gì vào tuần tới?”;

“Cô    ấy sẽ bơi”;

“John    sẽ làm gì vào chiều nay?”;

“John    sẽ đi chạy”;

“Mary    sẽ làm gì vào tháng tới?”;

“Mary    sẽ đi làm”;

“Các    bạn làm gì vào sáng thứ Ba?”;

“Chúng    tôi hát”;

“Họ    sẽ làm gì vào ngày mai?”;

“Họ    sẽ chạy”;

“Tôi    thích núi”;

“Bạn    thích bãi biển”;

“Anh    ấy thích rừng”;

“Cô    ấy thích hoa”;

“Họ    thích sông”;

“Bạn    có thích núi không?”;

“Tôi    có”;

“Họ    có thích núi không?”;

“Họ    không thích”;

“Anh    ta thích bãi biển không?”;

“Anh    ấy không thích”;

“Cô    ấy có thích hoa không”;

“Cô    ấy có”;

“Bạn    thích thể loại phim gì?”;

“Tôi    thích phim hành động”;

”    Cô ấy thích thể loại phim gì?”;

“Cô    ấy thích phim rung rợn”;

”    Anh ấy thích thể loại phim gì?”;

“Anh    ấy thích phim tình cảm”;

”    Jane thích thể loại phim gì?”;

“Jane    thích phim viễn tưởng?”;

“Bạn    thích loại đồ ăn nào?”;

“Tôi    thích đồ ăn của Ý”;

“Cô    ấy thích loại đồ ăn nào?”;

“Cô    ấy thích đồ ăn cay”;

“Anh    ấy thích loại đồ ăn nào?”;

“Anh    ấy thích đồ ăn Trung Hoa”;

“Tom    thích loại đồ ăn nào?”;

“Anh    ấy thích tất cả các loại”;

“Tôi    thích ăn bánh mỳ và uống café”;

“Bạn    thích làm gì vào cuối tuần?”;
“Tôi    thích chơi cầu long và đi bơi”;
“Bạn    muốn món trứng thế nào?”;

“Tôi    thích trứng được luộc lên”;

“Họ    đi du lịch bằng phương tiện gì?”;

“Họ    đi bằng tàu hỏa”;

“Cô    ấy thích ai?”;

“Cô    ấy thích Brad Pitt”;

“Họ    thích ai?”;

“Họ thích Madonna”;

“Bạn    có thích Brad Pitt không?”;

“Không”;

“Bạn    thích Madonna không?”;

“Dĩ    nhiên rồi”;

“Bạn    có thích cô ấy không?”;

“Tôi    có”;

“Bạn    có thích họ không?”;

“Tôi    có nhưng tôi không thích con chó
của    họ”;
“Cô    ấy thích bạn không?”;

“Cô    ấy có”;

“Anh    ấy thích Susan không?”;

“Anh    ấy có”;

 

You can leave a response.